Tiểu luận

Thuyết nữ quyền hậu nhân văn

Chủ nghĩa Marx có tầm ảnh hưởng lớn tới thuyết Nữ quyền là điều không thể phủ nhận, nhưng thật khó để nói đó là bình diện lý thuyết duy nhất ảnh

Quan niệm về Viết của Gilles Deleuze

Rosi Braidotti – trích Từ điển Deleuze, biên tập bởi Adrian Parr. Thông tin tác giả: Rosi Braidotti là giáo sư ngành Nhân văn ở Utrecht University, là viện trưởng/sáng lập viên