Phỏng vấn & Tọa đàm

Người trẻ nên trở thành ai?

Q: Theo anh, tuổi trẻ Việt Nam có chỉ đơn giản theo kiểu hướng đến một hình ảnh, đi tìm một cái nghề, làm theo ước mơ, hay nó phức tạp và thú vị hơn thế? A: Tôi không muốn

Keep Reading