Luận về thể xác

Cơ thể là gì?

Cơ thể là thứ gì đó hiển lộ nhất có khả năng tri nhận về thế giới, và dường như biến mất trong quá trình thế giới được tri nhận. Nói cách