November 2020

Quan niệm về Viết của Gilles Deleuze

Rosi Braidotti – trích Từ điển Deleuze, biên tập bởi Adrian Parr. Thông tin tác giả: Rosi Braidotti là giáo sư ngành Nhân văn ở Utrecht University, là viện trưởng/sáng lập viên