October 2019

Nihilistic vs. Non-ideological

Triết gia khoa học Thomas Kuhn từng có một câu thế này: “We see the world in terms of our theories (chỉnh sửa chút: Ta tiếp nhận thế giới này thông qua