March 2019

Cảnh phim Avatar

Những thế giới tưởng tượng

Khi tôi nói cụm từ “Những thế giới tưởng tượng”, tôi muốn nhắc đến ba thành tố: “những”, “thế giới” và “tưởng tượng”. Khi nghe đến “thế giới”, thứ đầu tiên nhiều