January 2019

Cơ thể là gì?

Cơ thể là thứ gì đó hiển lộ nhất có khả năng tri nhận về thế giới, và dường như biến mất trong quá trình thế giới được tri nhận. Nói cách

Jean François Lyotard

Kể chuyện về tri thức

Jean-Francois Lyotard (2007: 127) trong cuốn sách kinh điển Hoàn cảnh Hậu Hiện Đại đã viết một đoạn như thế này: Một thí dụ thô thiển: các nhà khoa học làm gì