June 2018

Chân dung R. Barthes

Roland Barthes

Tôi hay nhắc nhiều đến Marx và những lý thuyết của ông về sự tha hóa, sự bóc lột, v.v. trên Người Kể Chuyện, nhưng thực tế nhà trí thức mà tôi