May 2018

Cho Marx

Cái ảnh này thì chỉ là đùa thôi, nhưng cách nhiều người Việt nhìn nhận về Marx, phi nhân hóa, chà đạp lên nhân phẩm của ông thì đúng là không thể